آیا لـیســــیدن واژن زن از نظــــر پزشــــڪی اشـــڪال دارد؟